පුවත් නිකුතුව

වර්ෂය සෙවුම්පද
(නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 25 ක් හමුවිය

නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරට විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණය කිරීම් මත පනවා තිබූ යම් සීමා කිරීම්/අත්හිටුවීම් ලිිහිල් කරමින් නව නියෝග නිකුත් කිරීම 2023 2023-07-24
මුදල් හුවමාරු කරන්නන් පහළොස් දෙනෙකු (15) වෙත නිකුත් කරන ලද මුදල් හුවමාරු කිරීමේ බලපත්‍ර 2023 වර්ෂය සඳහා අලුත් නොකිරීම 2023 2023-07-10
අතැති විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් තැන්පත් කිරීම හෝ/ විකිණීම සඳහා මහජනතාව වෙත පොදු සමා කාලයක් ලබා දීම 2022 2022-08-18
සේවා අපනයන ලැබීම්/ඉපැයීම් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ලිහිල් කිරීම 2022 2022-08-16
Extending the Order issued on Possession of Foreign Currency 2022 2022-07-08
Amending Limits and Terms and Conditions on Possession of Foreign Currency 2022 2022-06-25
විධානයන්ට අනුකූල නොවූ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ට එරෙහිව මහ බැංකුව අඛණ්ඩව නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබයි 2022 2022-04-01
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රසන්න මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්ගලික) සමාගම වෙත නිකුත් කළ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ බලපත්‍රය අත්හිටුවයි 2022 2022-03-31
මුදල් හුවමාරු කරන්නන් පිළිබඳව මහජනතාව වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි 2022 2022-03-28
මහ බැංකුව අනවසර විදේශ මුදල් හුවමාරු සිදුකරන මධ්‍යස්ථාන සහ පුද්ගලයින් පිළිබද තොරතුරු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී 2022 2022-02-28
මහ බැං කුව, විදේශ විනිමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයන්ගෙන් ගෙවීම් භාර ගැනීම හෝටල් සේවා සැපයුම්කරුවන් වෙත අනිවාර්ය කරයි 2022 2022-01-24
අපනයන ඉපැයීම් රට වෙත යළි ගෙන්වා ගැනීම හා එම මුදල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ ආකර්ෂණය කරගැනීමේ අතිරේක දිරි දීමනා යෝජනා ක්‍රමය 2022 2022-01-08
මහ බැංකුව අපනයන ආදායම් ශ්‍රී ලැංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීම හා සම්බන්ධ නව රීති නිකුත් කරයි 2021 2021-10-29
විදේශ විනිමය ගෙවීම් සඳහා විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩ්පත් භාවිතය 2021 2021-08-20
විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් සඳහා 2% ක් දක්වා වාර්ෂික අමතර පොළියක් ප්‍රදානය කිරීම අවුරුදු 2ක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීම 2021 2021-07-08