රෙගුලාසි / නියම

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 58 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2389/08 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2024 2024-06-18
2371/48 Regulations made under Section 29 read with Section 7 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 2024 2024-02-16
2371/49 Regulations made under Section 29 read with Section 7 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 2024 2024-02-16
2371/50 Regulations made under Section 29 read with Section 7 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 2024 2024-02-16
2371/33 Regulations made under Section 29 read with Section 7 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 2024 2024-02-15
2363/26 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2023 2023-12-20
2338/40 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2023 2023-06-28
2311/38 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමයෙහි වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම 2022 2022-12-22
2308/51 2022 අංක 02 දරන විදේශ විනිමය (ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක් වෙතින් ලබා ගන්නා කෙටි කාලීන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ණය) නියෝගය 2022 2022-12-02
2296/12 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA) 2022 2022-09-08
2293/07 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ වන නියමය 2022 2022-08-15
2292/50 අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම 2022 2022-08-12
2287/16 8 වැනි වගන්තිය යටතේ නියෝගය සංශෝධනය කිරීම 2022 2022-07-05
2286/27 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2022 2022-06-30
2284/34 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගය 2022 2022-06-16