பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

78 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
02 - 2018 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் மீது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வணிகா்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2018 2018-12-21
01 - 2018 முற்பணக் கொடுப்பனவு நியதிகளில் (காசாக முற்பணம்) இறக்குமதிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் 2018 2018-10-10
24 - 2017 இராஜதந்திர வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (DFAs) மற்றும் இராஜதந்திர ரூபாக் கணக்குகள் (DRAs) 2017 2017-11-27
08 - 2017 மூலதனக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ரூபாக் கணக்குகள் (CTRAs) 2017 2017-11-20
09 - 2017 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் வைத்திருப்போருக்கான கடன்கள் 2017 2017-11-20
10 - 2017 வௌிநாட்டில் தொழில்புாியும் இலங்கையா்களுக்கான கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள் 2017 2017-11-20
11 - 2017 வேறொரு நாட்டில் நிரந்தர வதிவிட விசாவில் வதிக்கின்ற மற்றும் இரட்டைப் பிரஜாவுாிமையினைக் கொண்டுள்ள இலங்கைக்கு வௌியில் வதிக்கின்ற இலங்கையருக்கான கடன்கள் 2017 2017-11-20
12 - 2017 இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளுக்கான குறித்துரைக்கப்பட்ட முகவா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வணிகா்கள் மற்றும் முதனிலை வணிகா்களுக்கான பணிப்புரை 2017 2017-11-20
13 - 2017 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (IIA) 2017 2017-11-20
14 - 2017 வெளிமுக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (OIA) 2017 2017-11-20
15 - 2017 வங்கி உத்தரவாதம் அல்லது முறிகள், கொடுகடனின் துணைநில் கடிதங்கள் மற்றும் கம்பனி உத்தரவாதங்கள் 2017 2017-11-20
01 - 2017 நடைமுறைக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 2017 2017-11-20
02 - 2017 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகள் (EFTCs) 2017 2017-11-20
03 - 2017 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2017 2017-11-20
04 - 2017 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2017 2017-11-20