பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

78 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
19 - 2021 வெளிநாட்டு வர்த்தக கடன்பாடுகள் கணக்குகள் (ECBA) 2021 2021-03-18
20 - 2021 நடைமுறை மற்றும் மூலதனக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் தொடா்பில் வங்கி உத்தரவாதங்களை வழங்குதலும் புதுப்பித்தலும் 2021 2021-03-18
01 - 2021 உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்கான தற்காலிக சிறப்பு வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் 2021 2021-01-15
11 - 2020 வெளிநாட்டு நாணயங்ளை கொள்வனவு, விற்பனை மற்றும் பாிமாற்றம் செய்தல் தொடா்பில் நாணயமாற்று வியாபாரத்தில் (நாணயமாற்றுநா்கள்) தனியாக ஈடுபட்டுள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2020 2020-12-15
10 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-11-25
07 - 2020 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2020 2020-10-07
08 - 2020 உள்முக முதலீட்டுக் கணக்குகள் (IIAs) 2020 2020-10-07
09 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-10-07
06 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-07-06
05 - 2020 வௌிநாட்டில் தொழில்புாியும் இலங்கையா்களுக்கான (புலம்பெயா்ந்தவா்கள் தவிர) கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள் 2020 2020-04-16
04 - 2020 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2020 2020-04-09
03 - 2020 BFCA கடன் பெறுநா்களுக்கான சலுகை/விலக்கு 2020 2020-04-03
02 - 2020 கொடுப்பனவுகளுக்கெதிரான ஆவணங்கள் மற்றும் திறந்த கணக்கு கொடுப்பனவு நியதிகள் என்பன மீது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இறக்குமதிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் 2020 2020-03-20
01 - 2020 பிரயாண நோக்கத்திற்காக நாணயத்தாள்களை விடுவித்தல் 2020 2020-03-19
01 - 2019 முற்பணக் கொடுப்பனவு நியதிகளில் (காசாக முற்பணம்) இறக்குமதிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் 2019 2019-03-26