பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

78 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
04 - 2022 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2022 2022-04-07
03 - 2022 தாய் பாத் நாணயத்தினை குறித்துரைக்கப்பட்ட நாணயமாக்குதல் 2022 2022-03-11
02 - 2022 BFCA பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள் 2022 2022-02-24
01 - 2022 PFCA பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள் 2022 2022-02-24
28 - 2021 நடைமுறைக் கொடுக்கல்வாங்கல்களை வசதிப்படுத்த முதலீட்டினை பெறுபவா்களுக்கான விசேட வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் 2021 2021-12-27
29 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) வைத்திருப்போருக்கான வசதிகள் 2021 2021-12-27
26 - 2021 விசேட வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (SFCAs) 2021 2021-07-30
27 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2021 2021-07-30
25 - 2021 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2021 2021-07-08
24 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2021 2021-06-17
23 - 2021 இராஜதந்திர வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (DFAs) மற்றும் இராஜதந்திர ரூபாக் கணக்குகள் (DRAs) 2021 2021-06-11
22 - 2021 இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபையுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட சுற்றுலா விடுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2021 2021-05-04
21 - 2021 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2021 2021-04-07
02 - 2021 நடைமுறைக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 2021 2021-03-18
03 - 2021 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகள் (EFTCs) 2021 2021-03-18