பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

78 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
02 - 2024 Inward Investment Accounts 2024 2024-03-20
03 - 2024 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2024 2024-03-20
04 - 2024 Special Foreign Currency Accounts (SFCAs) to facilitate Foreign Currency Denominated Investments on the Colombo Stock Exchange (CSE) 2024 2024-03-20
01 - 2024 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA - Investee) 2024 2024-01-01
02 - 2023 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2023 2023-12-04
03 - 2023 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2023 2023-12-04
01 - 2023 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA - Investee) 2023 2023-02-27
12 - 2022 Special Foreign Currency Account - Short Term Foreign Currency Loans from Overseas (SFCA- Short term Loans) 2022 2022-12-09
11 - 2022 Golden Paradise Visa Programme - Special Accounts 2022 2022-11-08
10 - 2022 Directions issued to Authorized Dealers on Designation of Indian Rupees (INR) 2022 2022-08-26
08 - 2022 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2022 2022-06-30
09 - 2022 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2022 2022-06-30
06 - 2022 கொழும்பு துறைமுகநகர முதலீட்டுக் கணக்கு - முதலீட்டாளா் (CPCIA - Investor) 2022 2022-06-28
07 - 2022 கொழும்பு துறைமுகநகர முதலீட்டுக் கணக்கு - முதலீட்டை பெறுபவா் (CPCIA - Investee) 2022 2022-06-28
05 - 2022 வௌிநாட்டு நாணயங்களை வாங்குதல், விற்றல் மற்றும் பாிமாற்றம் செய்தல் மீது நாணயமாற்று வியாபாரத்தில் பிரத்தியேகமாக ஈடுபட்டுள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட முகவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2022 2022-06-15