විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 69 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
10 - 2022 Directions issued to Authorized Dealers on Designation of Indian Rupees (INR) 2022 2022-08-26
08 - 2022 Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs) 2022 2022-06-30
09 - 2022 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2022 2022-06-30
06 - 2022 Colombo Port City Investment Account – Investor (CPCIA - Investor) 2022 2022-06-28
07 - 2022 Colombo Port City Investment Account – Investee (CPCIA - Investee) 2022 2022-06-28
05 - 2022 Directions issued to Restricted Dealers who are solely engaged in money changing business (Money Changers) on Buying, Selling and Exchanging Foreign Currencies 2022 2022-06-15
04 - 2022 විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් (SDAs) 2022 2022-04-07
03 - 2022 Designation of Thai Baht (THB) 2022 2022-03-11
02 - 2022 Amendments to BFCA Direction 2022 2022-02-24
01 - 2022 Amendments to PFCA Direction 2022 2022-02-24
28 - 2021 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA-Investee) 2021 2021-12-27
29 - 2021 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2021 2021-12-27
26 - 2021 Special Foreign Currency Accounts (SFCAs) 2021 2021-07-30
27 - 2021 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2021 2021-07-30
25 - 2021 Special Deposit Accounts (SDAs) 2021 2021-07-08