විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 78 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
02 - 2024 Inward Investment Accounts 2024 2024-03-20
03 - 2024 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2024 2024-03-20
04 - 2024 Special Foreign Currency Accounts (SFCAs) to facilitate Foreign Currency Denominated Investments on the Colombo Stock Exchange (CSE) 2024 2024-03-20
01 - 2024 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA - Investee) 2024 2024-01-01
02 - 2023 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2023 2023-12-04
03 - 2023 Accommodations to Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) holders 2023 2023-12-04
01 - 2023 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA - Investee) 2023 2023-02-27
12 - 2022 Special Foreign Currency Account - Short Term Foreign Currency Loans from Overseas (SFCA- Short term Loans) 2022 2022-12-09
11 - 2022 Golden Paradise Visa Programme - Special Accounts 2022 2022-11-08
10 - 2022 Directions issued to Authorized Dealers on Designation of Indian Rupees (INR) 2022 2022-08-26
08 - 2022 Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs) 2022 2022-06-30
09 - 2022 Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) 2022 2022-06-30
06 - 2022 Colombo Port City Investment Account – Investor (CPCIA - Investor) 2022 2022-06-28
07 - 2022 Colombo Port City Investment Account – Investee (CPCIA - Investee) 2022 2022-06-28
05 - 2022 Directions issued to Restricted Dealers who are solely engaged in money changing business (Money Changers) on Buying, Selling and Exchanging Foreign Currencies 2022 2022-06-15