බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

විදේශ මුදල් මිළදී ගැනීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ විකිණීමට අවසර ලබා ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

සියළුම ශාඛා විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවසර ලබා ඇති අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි තොරතුරු පහත දැක්වේ.

බැංකුවේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
අමානා බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 480, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 7756000
ලංකා බැංකුව “ලංකා බැංකු”, නො. 01, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2446790-811
කාගිල්ස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් 696, ගාලු පාර, කොළඹ 03

+94 11 7640000

+94 11 7640502

සිටි බෑන්ක් එන්.ඒ නො. 65C, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 +94 11 2447316-8
කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පී.එල්.සී කොමර්ෂල් නිවස, නො. 21, සර් රාසික් ෆරීඩ් මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2486000-3
ඩොයිෂ් බෑන්ක් ඒ.ජී නො. 86, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2447062-6
ඩී.එෆ්.සී.සී. බෑන්ක් පී.එල්.සී 73/5, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2442442
හබීබ් බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 70A, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 +94 11 2326565
හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී නො. 479, ටී.බී. ජායා මාවත, කොළඹ 10 +94 11 2664664
ද හොංකොං ඇන්ඩ් ෂැන්ග්හයි බෑන්කින් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් නො. 24, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2446591
ඉන්දියන් බෑන්ක් නො. 57, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2323402
ඉන්දියන් ඕවර්සීස් බෑන්ක් නො. 139, කෙලින්වීදිය, කොළඹ 01 +94 11 5324422
එම්.සී.බී. බෑන්ක් ලිමිටඩ් නො. 08, ලේඩන් බැස්ටියන් පාර, කොළඹ 01 +94 11 2448765/6
නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 40, නවම් මාවත, කොළඹ 02 +94 11 2448448
නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 242, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 +94 11 4313131
පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී.එල්.සී නො. 450, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2565565
මහජන බැංකුව නො. 75, සර්. චිත්තම්පලම් ඒ. ගාර්ඩිනර් මාවත, කොළඹ 03 +94 11 2327841-6
පබ්ලික් බෑනක් බහාර්ඩ් නො. 340, ආර්.ඒ.ඩී.මෙල්. මාවත, කොළඹ 02 +94 11 2576289-92
සම්පත් බෑන්ක් පී.එල්.සී නො. 110, සර්. ජේමිස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02 +94 11 4730630
සෙලාන් බෑනක් පී.එල්.සී නො. 90, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2456789
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව නො. 37, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01 +94 11 2480000
ස්ටේට් බෑන්ක් ඔෆ් ඉන්දියා නො. 16, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 +94 11 2326133-5
යූනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී.එල්.සී නො. 64, ගාලු පාර, කොළඹ 03 +94 11 2316005

 

බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ඉතිරිකිරීමේ මන්දිරය, නො. 255, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක:
+94 11 2372184
ෆැක්ස්: +94 11 2375254
සණස සංවර්ධන බැංකුව පී.එල්.සී නො. 12, එඩ්මන්ටන් පාර, කිරුලපන, කොළඹ 06
දුක:
+94 11 2832547
ෆැක්ස්: +94 11 2512039

අනුමත ශාඛා සඳහා විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවසර ලබා ඇති අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි තොරතුරු පහත දැක්වේ. 

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්
සිටිසන්ස් ඩිවලප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී නො.123, ඔරබිපාෂා මාවත, කොළඹ 10
දුක:
+94 11 7388388
ෆැක්ස්: +94 11 2429888
ලංකා ට්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. නො. 76, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, කොහුවල, නුගේගොඩ
දුක:
+94 11 2825404
ෆැක්ස්: +94 11 2825406
ඒෂියා  ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී අංක 76, පාර්ක් වීදිය, කොළඹ 02
දුක:       +94117699000 
ෆැක්ස්:     
එල් බී ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී 275/75, ස්ටැන්ලි විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 07
දුක:
+94 11 2631631
ෆැක්ස්: +94 11 2631006
සෙoකඩගල ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී 2වන මහල, නො. 267, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක:
+94 11 2301301
ෆැක්ස්: +94 11 2301937
සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පී.එල්.සී නො. 331, පළමු මහල, ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 02
දුක:
+94 11 2303717
ෆැක්ස්: +94 11 2303715

හෝටල්

 සිනමන් බෙන්තොට බීච්  සිනමන් බෙන්තොට බීච්, බෙන්තොට
දුක:            +94 34 2275176
ෆැක්ස්:                                        
 හික්කා ට්‍රාන්ස් බයි සිනමන්  හික්කා ට්‍රාන්ස් බයි සිනමන්, තැ.පෙ. 01, ගාලු පාර, හික්කඩුව
දුක:            +94 91 2278000
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් බේ බේරුවල  සිනමන් බේ බේරුවල, මොරගොල්ල, බේරුවල
දුක:            +94 34 2297000
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්  සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්, 77, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දුක:            +94 11 2437437
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් ලේක්සයිඩ්  සිනමන් ලේක්සයිඩ්, 115, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02
දුක:            +94 11 2491000
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් වයිල්ඩ් යාල  සිනමන් වයිල්ඩ් යාල, තැ. පෙ. 1, කිරින්ද, තිස්සමහාරාම
දුක:            +94 47 2239449
ෆැක්ස්:                                        
 ට්‍රින්කො බ්ලූ බයි සිනමන්  ට්‍රින්කො බ්ලූ බයි සිනමන්, උප්පවේලි, ත්‍රිකුනාමලය
දුක:            +94 26 2222307
ෆැක්ස්:                                        
 හබරණ විලේජ් බයි සිනමන්  හබරණ විලේජ් බයි සිනමන්, තැ.පෙ. 01, හබරණ
දුක:            +94 66 2270047
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් ලො(ඩ්)ජ් හබරණ  සිනමන් ලො(ඩ්)ජ් හබරණ, තැ.පෙ. 02, හබරණ
දුක:            +94 66 2270047
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් සිටාඩෙල් කැන්ඩි  සිනමන් සිටාඩෙල් කැන්ඩි, 124, ශ්‍රීමත් කුඩා රත්වත්තේ මාවත, මහනුවර
දුක:            +94 81 2234365
ෆැක්ස්:                                        
 සිනමන් රෙඩ් කළම්බු  සිනමන් රෙඩ් කළම්බු, අංක 59, කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 03
දුක:            +94 11 2145145
ෆැක්ස්:                                        
පර්ල් සිටි හෝටල් (පුද්) සමාගම අංක 17, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 04
දුක:            +94 11 4523800
ෆැක්ස්:
 ෂැංග්‍රි-ලා හොටෙල් කළම්බු  ෂැංග්‍රි-ලා හොටෙල් කළම්බු, අංක 01, මැද පාර, කොළඹ 02
දුක:            +94 11 7888288
ෆැක්ස්:                                        
ෂැංග්‍රිලා හම්බන්තොට රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා සිට්ටුකලා වත්ත, චිත්‍රගල, අම්බලන්තොට
දුක:
+94 47 7888888
ෆැක්ස්: +94 47 7634014

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
රවී ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 115, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක:
+94 11 2436358
ෆැක්ස්: +94 11 2471966
ජුවෙල් ලංකා මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 188, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක:            +94 31 2224419
ෆැක්ස්:        +94 312238544
අරුජිනා ජුවලරි (පුද්.) සමාගම නො. 42, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක:            +94 11 2440042
ෆැක්ස්:        +94 11 2387606
මෙට්‍රො ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 192, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක:            +94 31 2222202
ෆැක්ස්:        +94 312222202
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්.) සමාගම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යයන්තර ගුවන්තොටුපල, කටුනායක.
දුක:

+94 11 4832881(පැමිණීමේ)

+94 11 4833784 (පිටවීමේ)

ෆැක්ස්: +94 11 4832881

විදේශ මුදල් මිළදී ගැනීමට හා හුවමාරු කිරීමට අවසර ලබා ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආබ්දීන් මනි චේන්ජර්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 47, රෝහල් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:
+94 11 2447431
ෆැක්ස්: +94 11 2344657
අභිලාශ් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 20, දුම්රියපොල පාර, ජා-ඇල
දුක:
ෆැක්ස්:
ආරියවංස එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්ගලික) සමාගම නො: 27, නුවර පාර, කිරිබත්ගොඩ.
දුක:             +94 11 4375185
 
ඒෂියන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො.92, චැතම් වීදිය, කොලඹ 01
දුක: +94 77 3869841
ෆැක්ස්:  
එම්.පී. මනි චේන්ජර්ස් (පුද්ගලික) සමාගම නො: 32බී, කොළඹ පාර, ගම්පහ.
දුක:            +94 33 2226018
 

බුලියන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම

නො. 210, ප්‍රධාන වීදිය, කොළඹ 11   
දුක: +94 11 2430640
ෆැක්ස්: +94 11 4722559
කැපිටල් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 54, රෝහල් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2473220
ෆැක්ස්: +94 11 2473220
කළම්ඹු මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 65, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2438626
ෆැක්ස්: +94 11 2430492
කළම්ඹු මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - කොලඹ 01 නො. 96, චැතම් වීදිය, කොලඹ 01
දුක:  
ෆැක්ස්:                                        
සෙන්ට්‍රල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො: 79, හේමාස් බිල්ඩින්, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:
ෆැක්ස්:
සිටි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො.92, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:           +94 11 2432322
ෆැක්ස්:       +94 11 2390935
දයා ඕතරයිස්ඩ් මනි චේන්ජර් (පුද්ගලික) සමාගම නො: 112, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11.
දුක:            +94 11 2320345
 
දැඩිගම ගෘප් (පුද්.) සමාගම නො. 12, දෙහිවල පාර, මහරගම
දුක: +94 11 2840391
ෆැක්ස්: +94 11 2840391
දේවි ෆොරෙක්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 131, හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11
දුක:            +94 11 2388757
ෆැක්ස්:        +94 11 2327101
ඩේටා එක්ස්චේන්ජ් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්. සමාගම නො. 78,80, බ්‍රිස්ටල් බිල්ඩින්, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2390900
ෆැක්ස්: +94 11 2390903
ජෝර්ජ් මයිකල් හොල්ඩින්ස් (පුද්.) සමාගම නො. 157, හලාවත පාර, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2249779
ෆැක්ස්: +94 31 2249780
ග්ලෝබල් විලේජ් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 215, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2236744
ෆැක්ස්: +94 31 2222907
ගෝල්ඩන් මනි චේන්ජර් (පුද්.) සමාගම නො. 41, මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2451070
ෆැක්ස්: +94 11 2321899
ගෝල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො.71, සමුද්‍ර මාවත, ගාල්ල
දුක:
ෆැක්ස්:
ගෝල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ගාල්ල කොටුව නො. 80, ලයින් බාන් මාවත, කොටුව, ගාල්ල
දුක:
ෆැක්ස්:
ගෝල්ඩ් ලංකා ජුවලරි (පුද්.) සමාගම නො. 196, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක:           +94 31 2234100
ෆැක්ස්:
හයිෆා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් (පුද්.) සමාගම නො.53A, බ්‍රිස්ටල් පැරඩයිස් ගොඩනැගිල්ල, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:
ෆැක්ස්:
ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 53B, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:  
ෆැක්ස්:  
ජායෙස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් සීමාසහිත සමාගම නො: 104, බංගසාල වීදිය, කොළඹ 11
දුක:            +94 11 2323783
 
කේසර් එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 147, කේසර් වීදිය, කොළඹ 11
දුක: +94 11 2459139
ෆැක්ස්: +94 11 2472221
ක්‍රවුන් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 56, මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01
දුක:            +94 11 2472957
ෆැක්ස්:        +94 11 2472956
වෙස්ටර්න් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්ගලික) සමාගම නො: 195, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක:            
 ෆැක්ස්:
මරුති මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 315, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2362086
ෆැක්ස්: +94 11 2362086
මරුති මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - යාපනය නො. 388, රෝහල් වීදිය, යාපනය
දුක:  
ෆැක්ස්:                                        
මයුරි මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 240, කෙලින්වීදිය, මීගමුව
දුක: +94 31 2239389
ෆැක්ස්:  
මිලානෝ මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 108, හලාවත පාර, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2253970
ෆැක්ස්: +94 31 2253970
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම - මහනුවර කේ9, පළමු මහල, කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්, දළදා වීදිය, මහනුවර.
දුක:             +94 81 2205811
 ෆැක්ස්
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම - කළම්බු සිටි සෙන්ටර් ඒකක නො: ආර් ටී.00.13.01, බිම් මහල, කළම්බු සිටි සෙන්ටර්, කොළඹ 02.
දුක:             +94 11 7898390
 ෆැක්ස්
තෝමස් කුක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම - වන් ගෝල් ෆේස් සාප්පු සංකීර්ණය එල් ජී 34, වන් ගෝල් ෆේස් සාප්පු සංකීර්ණය, නො: 1, මධ්‍යම පාර, ගාලුමුවදොර, කොළඹ 02.
දුක:             +94 11 7011221
 ෆැක්ස්
නර්මතා ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් (පුද්.) සමාගම  නො. 169, පවර් හවුස් පාර, යාපනය
දුක: +94 21 2221933
ෆැක්ස්: +94 21 2224779
නර්මතා ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් (පුද්.) සමාගම - කිලිනොච්චි A9 පාර, අධිකරණය සංකීර්ණය ඉදිරිපස, කිලිනොච්චිය
 දුක:
 ෆැක්ස්
නව නාතාෂා (පුද්.) සමාගම නො. 15, සාප්පු සංකීර්නය, වෙන්නප්පුව
දුක: +94 31 2253120
ෆැක්ස්:  
නිව් රීගල්ස් මනි චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 110, කෙලින්වීදිය, කුරුනෑගල
දුක: +94 37 2224447
ෆැක්ස්: +94 37 2232639
පුෂ්පා මනි චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 67, ග්‍රීන්ස් පාර, මීගමුව
දුක: +94 31 2236998
ෆැක්ස්: +94 31 2234501
රිවිඳු එන්ටර්ප්‍රයිසස් (පුද්.) සමාගම නො. 378, මීගමුව පර, වත්තල
දුක: +94 11 2946996
ෆැක්ස්:  
රෝයල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 51/C, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2331824
ෆැක්ස්: +94 11 2395834
රෝයල් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම – කොළඹ 06 නො. 55, ගාලු පාර, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2587107
ෆැක්ස්: +94 11 2555488
රෝයල් මනි මාර්ට් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 132/1, ගාලු පාර, අළුත්ගම
දුක: +94 34 2275209
ෆැක්ස්: +94 34 4289144
රෝයල් මනි මාර්ට් (පුද්.) සමාගම - කොලඹ 01 නො. 119, චැතම් වීදිය, කොලඹ 01
දුක:  
ෆැක්ස්:                                        
ෂිෆාස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම නො. 51, බ්‍රිස්ටල් පැරඩයිස් බිල්ඩිම, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක:          +94 11 2344168
ෆැක්ස්: +94 11 2327888
යුනික් ෆොරෙක්ස් (පුද්ගලික) සමාගම නො: 09, කොටුව පාර, හලාවත.
දුක:            +94 32 2222300
 ෆැක්ස්
ස්විස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම - ප්‍රධාන කාර්යාලය නො. 51B, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
දුක: +94 11 2448115
ෆැක්ස්: +94 11 2445538
ස්විස් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම – කොළඹ 06 නො. 87A, ගාලු පාර, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2555551
ෆැක්ස්: +94 11 2555551
වින්ඩ්සර් මනි එක්ස්චේන්ජ් (පුද්.) සමාගම. නො. 337, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
දුක: +94 11 2421328
ෆැක්ස්: +94 11 2390903