බැංකු ගිණුම්

 under construction

 under construction

බලපත්‍රලත් වාණිජ බැංකුවක හෝ පරිසීමිත වෙළෙඳුන්ගේ දේශීය බැංකු ඒකකයේ නම් කරන ලද විදේශ මුදල්වලින්, 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ 2017 අංක 03 දරණ නියෝගයේ දක්වා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ අවසරය සහ / හෝ අවසරයේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් හෝ පුරවැසියන් නොවන අය සහ නේවාසිකයින් හෝ අනේවාසිකයින්ට (වෙනත් සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයෙකු සමඟ එකම හෝ ඒකාබද්ධ ගිණුම් ලෙස තබා ගත හැකිය) ජංගම (චෙක්පත් ඇඳීමේ පහසුකමකින් තොරව), ඉතිරිකිරීම් හෝ කාලීන තැන්පතු ලෙස පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (PFCA) විවෘත කර පවත්වාගෙන යාමට සුදුසුකම් ලබයි.

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක හෝ පරිසීමිත වෙළෙන්දන්ගේ දේශීය බැංකු ඒකකයේ ඕනෑම නම් කරන ලද විදේශ මුදල් වලින්, 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ 2017 අංක 04 දරණ නියෝගයේ දක්වා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ අවසරය සහ / හෝ අවසරයේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට ජංගම (චෙක්පත් ඇඳීමේ පහසුකමකින් තොරව), ඉතුරුම් හෝ කාලීන තැන්පතු ගිණුම් ලෙස ව්‍යාපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (BFCA) විවෘත කර පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි පුද්ගලයින් හෝ ව්‍යාපාරික ආයතන සුදුසුකම් ලබයි.

under construction

 

ආයෝජකයෙකු ආයෝජනය සඳහා නම් කරන ලද විදේශ මුදල් වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් 250,000 ක් හෝ ඊට සමාන මුදලක් ඕනෑම නම් කරන ලද විදේශ මුදල්වලින් ප්‍රේෂණය කළ යුතු අතර ආයෝජකයා සහ ආයෝජකයාගේ එක් එක් යැපෙන්නන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවන වියදම් සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට ඇමරිකානු ඩොලර් 35,000 ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි වීමට අපේක්ෂා කරන වෘත්තිකයන් ජීවන වියදම් සඳහා මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000 ක් සහ කලත්‍රයා ඇතුළු එක් යැපෙන්නෙකු සඳහා මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 1,000 ක් ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.

බලපත්‍රලත් වාණිජ බැංකුවක හෝ පරිසීමිත වෙළෙන්දන්ගේ දේශීය බැංකු ඒකකයේ නම් කරන ලද ඕනෑම විදේශ මුදල් වලින් 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ 2017 අංක 12 දරණ නියෝගයේ දක්වා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ අවසරය සහ / හෝ අවසරයේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට නේවාසික ආගන්තුක විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RGFCAs) විවෘත කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට විදේශ ආයෝජකයින්ට හෝ වෘත්තිකයින්ට සුදුසුකම් ඇත.

“ශ්‍රී ලංකාව - මගේ සිහින නිවාස වැඩසටහන” යටතේ පදිංචිය සඳහා වීසා ලබා ගැනීම සඳහා විදේශීය ජාතිකයෙකුට අවම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට සමාන මුදලක් ඕනෑම නම් කරන ලද විදේශ මුදල්වලින් ප්‍රේෂණය කර ස්ථාවර තැන්පතුවක තැන්පත් කළ යුතුය. ජීවන වියදම් සඳහා මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 1,500 ක් සහ කලත්‍රයා ඇතුළු එක් යැපෙන්නෙකු සඳහා මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 750 කි.

වයස අවුරුදු 55 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්ට, බලපත්‍රලත් වාණිජ බැංකුවක හෝ පරිසීමිත වෙළෙඳුන්ගේ දේශීය බැංකු ඒකකයේ නම් කරන ලද ඕනෑම විදේශ මුදල් වලින් 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ 2017 අංක 07 දරණ නියෝගයේ දක්වා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ අවසරය සහ / හෝ අවසරයේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයන්ගේ විශේෂ ගිණුම් (SFNSAs) විවෘත කර නඩත්තු කිරීමට සුදුසුකම් ඇත.

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් / රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නොවන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ඇති සහ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නේවාසික වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කර ඇති විදේශීය පුරවැසියන්, බලපත්‍රලත් වාණිජ බැංකුවක හෝ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු සහ පරිසීමිත වෙළෙඳුන්ගේ දේශීය බැංකු ඒකකයේ ඕනෑම නම් කරන ලද විදේශ මුදල් වලින් (DFAs සඳහා පමණි) හෝ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් (DRAs සඳහා පමණි), 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ 2017 අංක 05 දරණ නියෝගයේ දක්වා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ අවසරය සහ / හෝ අවසරයේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (DFAs) සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික රුපියල් ගිණුම් (DRAs) (වෙනත් සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයෙකු සමඟ තනි හෝ ඒකාබද්ධ ගිණුම් ලෙස තබා ගත හැකිය) විවෘත කර නඩත්තු කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.