සංක්‍රමණික දීමනාව

1. සුදුසුකම්

1.1 සංක්‍රමණ දීමනාව පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු රුපියල් ගිණුම් (CTRAs) විවෘත කර පවත්වාගෙන යාමට පහත සඳහන් පුද්ගලයින් සුදුසුකම් ලබයි:

 1. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ස්ථිරවම පදිංචිව සිටින පුද්ගලයෙක්
 2. ශ්‍රී ලාංකික ද්විත්ව පුරවැසියෙක්
 3. ශ්‍රී ලංකික සම්භවයක් ඇති විදේශීය ජාතිකයෙක්
 4. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික හෝ ශ්‍රී ලංකික සම්භවයක් ඇති බාල වයස්කාර පුරවැසියෙක්

1.2 ඉහත පුද්ගලයින් සංක්‍රමණ දීමනාව සඳහා පහත පරිදි සුදුසුකම් ලබයි:

 1. වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයකු සඳහා ආරම්භක සංක්‍රමණ දීමනාව ඇමරිකානු ඩොලර් 200,000 කි.
 2. ආරම්භක සංක්‍රමණ දීමනාව සම්පූර්ණයෙන් භාවිතා කිරීමෙන් මාස 12 කට පසු වාර්ෂික සංක්‍රමණ දීමනාව ඇමරිකානු ඩොලර් 30,000 කි.

1.3 සංක්‍රමණිකයාට අයත් චංචල හා නිශ්චල දේපල, ස්පෘශ්‍ය හා අස්පෘශ්‍ය වත්කම් විකිණීමෙන් ලද ප්‍රතිෂ්ඨා මුදල් සහ සංක්‍රමණිකයාට කාලාත්‍රයාගෙන් හෝ දෙමාපියන්ගෙන් ලැබෙන ත්‍යාග සංක්‍රමණ දීමනාවට ඇතුළත් වේ. ප්‍රතිලාභීන් වශයෙන් උරුමයෙන් ලද වතු ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ අයිතිව තිබෙන වටිනා ගල්, වටිනා ලෝහ, පුද්ගලික ස්වර්ණාභරණ සහ වෙනත් දේපළ වත්කම්වලට ඇතුළත් විය හැකිය.

2. සංක්‍රමණ දීමනාව ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

සංක්‍රමණ දීමනාව නිකුත් කිරීමේදී, පහත සඳහන් තොරතුරු / ලියකියවිලි බලයලත් වෙළෙන්දෙකු වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු (LCBs) සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී:

 1. විගාමිකයන්ගෙන් විධිමත් ඉල්ලීමක් (ආකෘති පත්‍රයක් පවත්වා ගැනීමට බලයලත් වෙළෙඳුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ).
 2. ස්ථිර පදිංචිය, පුරවැසිභාවය (ඇත්නම්) සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය (ඇත්නම්) සනාථ කිරීම සඳහා ලියකියවිලි.
 3. අරමුදල් ප්‍රභවයන් සනාථ කිරීම සඳහා වලංගු ලියකියවිලි (අයදුම්කරුගේ දෙමව්පියන්ගෙන් හෝ කලත්‍රයාගෙන් ලැබෙන තෑගි අරමුදල් ප්‍රභවයක් ලෙස පිළිගත හැකි අතර, අයදුම්කරු විසින් අත්සන් කරන ලද එකඟතා ලිපිය සහ උප්පැන්න සහතිකයේ හෝ විවාහ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත් මේ සමඟ අදාළ වේ).
 4. ප්‍රේෂණය කළ යුතු මුදල සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ බදු නිෂ්කාශන සහතිකය.
 5. ඇ.ඩො. 200,000 ක මූලික දීමනාව සහ ඇ.ඩො. 30,000 ක වාර්ෂික දීමනාවට වඩා කිසිදු මුදල් මාරුවක් සිදු කර නොමැති හෝ සිදු නොකර බවට සාම විනිසුරු / දිවුරුම් කොමසාරිස් / සොලිසිටර් විසින් නිසි පරිදි මුද්දර දමා සහතික කරන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්. දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර කිසියම් සංක්‍රමණ දීමනාවක් ලැබී ඇත්නම් එය ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුය.
 6. ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී භාවිතා කරන ලද විගාමිකයාගේ ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ මේ දක්වා පවතින සියලුම පිටුවල පිටපත්.
 7. එක් මාර්ග ගුවන් ටිකට් පතක පිටපතක් (මුලින් පිටත්වීමේදී).
 8. විගාමිකයාගේ ඇටෝර්නි බලයේ පිටපතක් (අදාළ වන විට).
 9. නිසි පරිදි පුරවන ලද 3 වන ආකෘති පත්‍රය (මෙහි අදාල සියලු තොරතුරු පිරවිය යුතුය).
 10. ඉහත හැරුණු විට බලයලත් වෙළෙදුන්ට ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියා පටිපාටි පිළිපැදීම සඳහා ඕනෑම ලේඛනයක් ලබා ගත හැකිය.

සටහන්

 1. සංක්‍රමණ දීමනාව පිළිබඳ ආධාරක ලියකියවිලි වල සියලුම පිටපත් සාම විනිසුරු / දිවුරුම් පිළිබඳ කොමසාරිස් විසින් මුල් පිටපතෙහි සත්‍ය පිටපතක් ලෙස සහතික කළ යුතුය.
 2. ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීමේදී ඔහු / ඇය සතුව තිබූ ශ්‍රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අයදුම්කරුවෙකුට නොහැකි නම්, ඔහු / ඇය ඇමරිකානු ඩොලර් 200,000 ක මූලික සංක්‍රමණ දීමනාවක් සඳහා සුදුසුකම් නොලබන අතර වාර්ෂික දීමනාව ඇමරිකානු ඩොලර් 30,000 සඳහා පමණක් සුදුසුකම් ලබයි.

අයදුම්කරුවන් සඳහා විශේෂ සටහන්

 1. සංක්‍රමණිකයාගේ වර්තමාන ආදායම (පොලී, කුලී, ලාභාංශ, කල්බදු කුලී, ලාභ, විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළුව) සහ අධිපති ප්‍රතිලාභ (EPF, ETF, සහ පාරිතෝෂිකය) ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු රුපියල් ගිණුම වෙත බැර කළ යුතු අතර විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා නොගෙන සංක්‍රමණ දීමනාව හැර ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිණුමකට මාරු කළ හැකිය.

 2. පදිංචිකරුවෙකු ස්ථිර පදිංචිය සඳහා සංක්‍රමණය වීමට තීරණය කළ විට, ඔහු / ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු විසින් (ඩෙබිට් කාඩ් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඇතුළුව) ඔහුට නිකුත් කරන ලද විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත් භාර දී අවලංගු කළ යුතුය.

 3. සංක්‍රමණික දීමනාව සඳහා අයදුම් කිරීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, ඔබගේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සංක්‍රමණික කාලයේ සිට ඔබ සතුව ඇති බවට සහතික වන්න.

 4. ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි / ක්‍රියා පටිපාටිවලට අමතරව, ඇතැම් අවස්ථාවල දී බලයලත් වෙළෙදුන්ට වෙනත් ලේඛන / ක්‍රියා පටිපාටි අවශ්‍ය විය හැකිය.