அமைவிடமும் தொடர்புத் தகவல்களும்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தின் அமைவிடம்

பிரிவுகளின் அமைவிடம்

தொடர்புத் தகவல்கள்

கோபுரம் 5 மாடி 7
  • வௌிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளா் அலுவலகம்
  • மூலதனக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் பிாிவு
  • கொள்கை மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பிாிவு
  • நிருவாகப் பிாிவு
கோபுரம் 5 மாடி 8 
  • வௌிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களத்தின் மேலதிகப் பணிப்பாளா் அலுவலகம்
  • புள்ளிவிபரவியல், கண்காணிப்பு மற்றும் புலனாய்வுப் பிாிவு

பணிப்பாளா்
வௌிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களம்
இலங்கை மத்திய வங்கி

30, சனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01

+94 112 477 255
+94 112 477 716
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.