පිහිටීම සහ සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටීම

අංශවල පිහිටීම

සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාරය

5 වන කුළුණ
7 වන මහල 
 
  • අධ්‍යක්ශක තුමාගේ කාර්යාලය
  • ප්‍රාග්ධන ගණුදෙනු අංශය
  • ප්‍රතිපත්ති සහ පර්යේෂණ අංශය
  • පරිපාලන අංශය
5 වන කුළුණ
8 වන මහල  
  • අතිරේක අධ්‍යක්ශක තුමාගේ කාර්යාලය
  • සංඛ්යාන, මෙහෙයුම් හා විමර්ශන අංශය
අධ්‍යක්ශක
විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

30, ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01

+94 112 477 255
+94 112 477 716
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.